Politika privatnosti

 1. Politika privatnosti pruža informacije o tome koje Vaše podatke o ličnosti Elitte Palić obrađuje, na koji način i u koje svrhe, kao i koja prava imate u vezi obrade vaših ličnih podataka. Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koje Vas identifikuju ili koji Vas mogu identifikovati, poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, poštanske adrese, e-mail adrese, adrese prebivališta, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i slično. Rukovalac obrade podataka o ličnosti je Elitte Palić doo.
 1. Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas od posebne važnosti. Vaši će se lični podaci obrađivati samo u meri u kojoj je to dopušteno zakonom i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe (kao što su na primer: registrovanje gostiju u našim objektima i pred nadležnim organima, pružanje usluga, slanje informativnih materijala poput newsletter-a, sprovođenje SMS kampanja i slično). Prikupljaju se:
 • Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza, odnosno prijavljivanja gosta hotela nadležnim organima Republike Srbije su: – ime i prezime; – datum rođenja; – mesto rođenja; – prebivalište: mesto, država, poštanski broj; – državljanstvo; – pol; – dužina boravka u našem hotelu; – podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš).
 • Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja obaveza prema Vama, odnosno kako bismo Vas registrovali u našim objektima i pružili Vam naše usluge su:– ime i prezime; – pol; – adresa; – podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš); – e- mail adresa; – broj telefona.
 • Prikupljamo i obrađujemo i podatke koje u cilju promovisanja događaja koji se održavaju u našim objektima, koji podrazumevaju  fotografisanje učesnika događaja koji se održavaju u našim objektima, kako bi te fotografije objavljivali na našoj web stranici i socijalnim mrežama u marketinške svrhe. Ako se ne slažete s gore navedenim, možete podneti prigovor obradi i objavljivanju fotografija u bilo kojem trenutku putem e-maila.
 • Postoje i podaci koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu obezbeđenja sigurnosti osoba u našim objektima putem videonadzora, koji može  biti postavljen na ulazu objekata, recepciji, kuhinjskim prostorijama, prostoru oko i unutark akva park i wellness objekata, te oko prostorija za osoblje. Videozapise čuvamo najviše do 30 dana.
 • Prikupljeni podaci se obrađuju kako bismo Vam pružili informacije o personalizovanim ponudama i uslugama u objektima Elitte Palić. Navedene podatke koristimo za slanje e-mailova, SMS-ova i newsletter-a, kao i za anketiranje naših gostiju, a u cilju poboljšanja naše ponude i pružanja bolje usluge. U slučaju da ne želite da Vas obaveštavamo o našoj ponudi, uslugama i pogodnostima, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na našu kontakt adresu, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših ličnih podataka u ovu svrhu.
 1. Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, osim u sledećim slučajevima: – kako bismo ispunili obaveze koje propisuje zakonon, poput sarađivanja sa nadležnim policijskim i krivičnim organima; – kako bismo Vam omogućili pružanje usluga izvan područja naših objekata, na osnovu Vašeg zahteva (npr. organizovanje taxi prevoza, rezervacija restorana, itd.); – kod hitnih slučajeva, u situaciji kada moramo da Vaše podatke prosledimo ovlašćenom medicinskom osoblju da bismo zaštitili Vaše vitalne interese; – na osnovu Vašeg pristanka; – kako bismo Vam naplatili naše usluge, Vaše bankovne podatke delimo sa pružaocima elektroniskih platnih usluga. Takođe možemo Vaše podatke deliti sa trećim licima, kako bi nam ta lica pružila tehničku pomoć u cilju omogućavanja slanja naših newsletter-a, sprovođenja SMS kampanja i slično. Podatke čuvamo samo u rokovima koji su propisani zakonom, ili onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha zbog kojih te podatke obrađujemo
 1. Sigurnost podataka je obezbeđena pomoću odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera kako bi osigurali Vaše lične podataka od slučajnog ili namernog manipulisanja, gubitka, uništenja, izmene i neovlašćenog otkrivanja.
 1. Vezano za obradu Vaših podataka, imate sledeća zakonom propisana prava:
 • Pravo na kopiju : Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije.
 • Pravo na pristup: Imate pravo da od nas zahtevate informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i imate pravo da pristupite tim podacima.
 • Pravo na ispravku: Imate pravo da nam se, ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, obratite sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka.
 • Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade: Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom.
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja.
 • Pravo na prigovor: Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom.Imate pravo prigovoriti direktnom marketingu, odnosno promotivnim emailovima, sms porukama ili newsletterima koje Vam šaljemo, odnosno imate pravo prigovoriti profilisanju u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga za prigovor.
 • Pravo da opozovete pristanak: U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš  pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
 • Pravo na pritužbu: Ako smatrate da obrađujemo Vaše podatke u suprotnosti sa zakonom, imate pravo da Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu, u skladu sa zakonom.
 • Kako biste ostvarili gore navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese:
 • U slučaju da ste nas kontkatirali da gore navedeno e-mail adresu radi ostvarenja nekog od Vaših prava i ukoliko Vas ne možemo identifikovati na osnovu podataka koje imamo, postoji mogućnost da ćemo morati da od Vas zahtevamo dodatne informacije, kako bismo, u skladu  sa zakonom, udovoljili Vašem zahtevu.
 1. Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti na naš portal tako da možete uvek da pogledate eventualne izmenjene verzije Politike privatnosti. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.